2018 SIRALI DAĞITIM PROTOKOLÜ

SIRALI DAĞITIM KAPSAMINDAKİ REÇETELERİN GAZİANTEP ECZACI ODASI ÜYELERİ ARASINDA KOTALI VE SIRALI DAĞITIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR
1.1. Taraflar
Gaziantep Eczacı Odası (Bundan sonra GEO olarak isimlendirilecektir) ve sıralı dağıtıma girmek isteyen GEO üyesi serbest eczane sahip ve mesul müdürleri (Bundan sonra eczane olarak isimlendirilecektir)
1.2. Konu
Hak sahipleri adına, bu protokolün 1.4 tanımlar bölümünde adı geçen ilaçlar için düzenlenen reçetelerin, GEO tarafından sıralı ve üst limit kotalı olarak sisteme katılan eczaneler arasında dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı sıralı ve/veya üst limitli hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
1.3. Dayanak
Bu protokol; 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 4.maddesi (b) bendi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2017 Yılı Eczane Protokolü, 3.7 maddesi, (ve yine ilgili protokolün EK-4 belgesi içerisindeki maddeler) gereğince düzenlenmiştir.
3.7 maddesine göre
Protokol ekinde belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili bölge eczacı odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli ve /veya sıralı olarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından bölge eczacı odasına onaylatıldıktan sonra kuruma fatura edilecektir.
Sisteme ilişkin kuruma iletilen öneri ve şikayetler kurum tarafından yazılı olarak TEB’ e iletilir. TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de kuruma yazılı olarak bildirilir.
Bölge eczacı odaları tarafından hizmetin yürütümü için gerekli olan katkı payı bu sistemin işleyişi için yapılan masrafları geçmeyecek şekilde TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir.
Bölge eczacı odaları üçer aylık dönemlerde sistemin gelir ve giderleri gösteren belgeleri TEB aracılığıyla kuruma rapor eder.
Kişilerin ilaca erişiminin, dağıtımı yapan eczacı odaları tarafından aksatılması halinde bu sorun giderilinceye kadar aksaklığın olduğu bölgede kurum bu madde hükmünün uygulamamaya yetkilidir.
1.4. Tanımlar
Bu protokolde yer alan;
1.4.1. Sıralı dağıtım sistemi: Eczaneler arasında eşitlik ilkesine dayanan ve sıralı dağıtım esasları ile dağıtım kota tutarları GEO tarafından belirlenen sistemi,
1.4.2. Kurum: Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar (SSK (Devredilen) Yurtdışı Sigortalıları dâhil)
1.4.3. Sıralı dağıtım ilaçları: Bu protokolün 2’nci maddesinde belirtilen kişiler adına düzenlenmiş,
a)-Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b)- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c)- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d)- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e)- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
f)- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler
g)- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
h)- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
ı)- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
i)- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
j)- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
k)- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
l)- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
m)Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron,Deferasiroks)
n) TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
o)Majistral formül ihtiva eden reçeteler
p) Rituximab, abatasebt, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab,Tosilizumab,Sertolizumab

 

1.4.4. Dönem (Tur): Sıralı dağıtım sistemine dâhil olan üyeler için, GEO tarafından düzenlenen listedeki ilk üye ile son sıradaki üye arasında dağıtımın başlayıp bittiği süreyi,
1.4.5. Kota: Dönem içerisinde sıralı dağıtımı yapılan reçeteler için belirlenen TL cinsinden üst tutarı ifade eder.

2. PROTOKOLE GÖRE SIRALI DAĞITIM REÇETELERİ GEO TARAFINDAN DAĞITILACAK HAK SAHİPLERİ
2.1. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)‘nin, kapsam maddesinde sayılan kişiler,
2.2. TEB ve SGK arasında imzalanan 2013 yılı “SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 2.1 maddesinde sayılan kişiler,
2.3. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin, kapsam maddesinde sayılan kişiler,

3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

3.1 Eczaneler arasında eşitlik ilkesine dayanan sıralı dağıtım sistemi esasları Gaziantep Eczacı Odası tarafından belirlenir ve yayımlanır. GEO, protokol hükümlerini dağıtım gruplarını ve kotalarını her dönem yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Bu kota ve kutu adetlerini veya sıralamayla ilgili işleyişe ilişkin tüm konularda değişiklik yapma, yeni yöntem belirleme, ekleme hakkına protokollerin ilgili maddeleri gereği 8.Bölge Gaziantep Eczacı Odası yetkilidir.
3.2. Sıralı Dağıtım Sistemine girecek eczaneler; bu protokolün girmek istedikleri dağıtım grupları ve kurumları bu protokolü imzalayarak GEO’na bildirmek zorundadır. Eczaneler sadece bildirdikleri dağıtım grubu reçetelerini karşılayabileceklerdir.
3.3. GEO’na yazılı olarak başvuran ve sıralı dağıtım sistemine katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama, üst limitli olarak planlanan ilaç grupları dışında kalan gruplar için protokolün ek 4 belgesi 4. Maddesi gereği mevcut bulunan sistemler dışında kalan ilaç grupları için oda tarafından kura ile belirlenecektir.
3.4. sıralamaya dahil olmak isteyen eczaneler başvuru sıralarına göre, başvuru tarihindeki tur bittikten sonra, bir sonraki turda dağıtım sırasının sonuna ilave edileceklerdir.
3.5. Sıralı dağıtım kapsamındaki eczacılar dağıtım gruplarını değiştirmek veya sıradan çıkmak istemeleri durumunda GEO’na yazılı olarak başvuru yapacaklardır. Bu durumdaki eczacılar tekrar sıralamaya dâhil olmak istediklerinde 3.4. madde hükümleri uygulanacaktır. Eczaneler arası sıra değişimi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.6. Sıralı dağıtım sistemi dâhilinde, GEO tarafından sırası bildirilen eczacının geçerli ve GEO tarafından kabul edilen mazereti nedeniyle reçeteyi karşılayamaması durumunda, sıra bir sonraki eczaneye geçmektedir. Ayrıca ilgili reçete tutarı bu eczanenin kotasından düşülür. GEO gerek görmesi durumunda bu mazeretin belgelendirilmesini eczacıdan isteyebilir.
3.7. Sıralı dağıtım sisteminde sırası gelen eczacının geçerli ve GEO tarafından kabul edilir bir mazereti olmaksızın reçeteyi karşılamaması durumunda, sırası atlanır, tekrarında 6 ay süre ile sıralamadan çıkarılır.
3.8.Üst limitli ve sıralı dağıtım sisteminde eczane tarafından sehven limit aşımı olması halinde bir takvim yılı içinde 1 defaya mahsus olmak üzere yönetim kurulu kararıyla reçete onayı yapılır. Aynı durumun tekrarı halinde reçete girişine izin verilmez ve onayı yapılmaz.
3.9. Bu protokolün taraflar arasında imzalanmasından sonra, GEO tarafından belirlenerek yayımlanan sıralı dağıtım sistemi esaslarına, eczacılar uymak zorunda olup, bu amaçla TEB ve GEO tarafından uygulamaya konulan bilgisayar sistemlerini takip edecek ve gereklerini yerine getireceklerdir.
3.10. Reçetelerin eczaneye görsel olarak ulaştırılmasından sonra, eczane tarafından gerekli kontroller yapılacak, reçetenin mevzuata uygunluğu eczacı tarafından kontrol edilecek daha sonra reçetenin kabul edilebilir olduğu onaylanarak GEO’ na bilgi verilecektir. Bu şekilde onaylanan reçetelerin sorumluluğu eczacıya ait olacaktır.Reçetelerin geri ödeme koşullarına uygunluğunun denetim sorumluluğu eczaneye aittir.
3.11. GEO sıradaki eczaneye reçeteyi gönderdikten sonra, eczane sistemden reçeteyi onaylayacak bu işlem sonrasında en geç 2 saat içinde ilacın GEO sıralı dağıtım biriminde bulunmasını sağlamak sıradaki eczacının sorumluluğundadır.
Hastanın eczaneye gittiği durumlarda ise hasta veya yakını eczanede bulunduğu sırada en geç iki saat içinde ilaç temin edilecektir.
Bu konuda gereğini 2 defa yapmayan eczanenin durumu tutanakla tespit edilecek ve 3.7. madde ve EK-4 belge hükümleri uygulanacaktır.
Gece ve tatil günlerinde (Pazartesi – Cuma saat 18.00 – 08.00 arası, Cumartesi 13.00’dan Pazartesi 08.00’a kadar) reçeteler,
Mevcut nöbetçi eczanelerce karşılanacaktır. Bu biçimdeki reçetelerin onayı esnasında, reçete tutarları ilgili nöbetçi eczanenin limitinden düşülecektir. REÇETE TARİHİ NÖBET TARİHİ İLE UYUMLU OLACAKTIR.
3.12. Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk olarak yazılı olarak uyarılır. Daha sonra TEB Merkez Heyeti tarafından 5.000 (beşbin) TL para cezası uygulanır. Üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan altı ay süre ile çıkarılır.
3.13. Reçete, sevk kâğıdı veya sağlık raporu gibi belgelerin eksikliklerinin giderilmesi VE SUT KURALLARINA UYUMU konusundaki tüm sorumluluk reçeteyi karşılayan eczaneye aittir.
3.14. GEO sıralı dağıtım sistemi dışında karşılanan reçeteler eczanenin sırada olup olmadığına bakılmaksızın GEO tarafından kesinlikle onaylanmayacaktır.
3.15. Sıralı reçeteler ilişkin katkı payı ile ilgili yetki Türk Eczacılar Birliği’nin yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde GEO Yönetim Kurulu’na aittir ve belirleyeceği oran esastır. Sıradaki eczacı GEO Yönetim Kurulu’nun katkı payı alınması, katkı payı oranı, vb. konularda alacağı kararları peşinen kabul eder. GEO Yönetim Kurulu katkı payı düzenlemesine ilişkin değişiklik yapması durumunda en az bir ay önceden üyelerine duyuru yapacaktır.
3.16 bu protokolün yürütülüşü ile ilgili olarak GEO reçetelerdeki 3.7 maddeler kapsamına giren ilaçların f,k bendi dışında kalanların , geri ödeme tutarlarından % 0.5 katkı payı alınır. Oranın belirlenmesi konusunda GEO tek başına karar almaya yetkilidir.

3.17 Bu protokolün yürütülüşü bağlı il ve ilçelerde, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülecektir

4. DAĞITIM KOTALARI
4.1. 3.7 maddesi kapsamında sıralı dağım sistemine dâhil olan aşağıda belirtilen reçete guruplarını doğrudan Eczacı Odası’na veya İl/İlçe temsilciliğine yönlendirilecek sıradaki eczaneye telefon ile bilgi verilerek ilaçların hastaya ulaştırılması sağlanacaktır.

a)-Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b)- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c)- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
ç) Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
d)- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e)- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
f)- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler
g)- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
h)- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
ı)- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
i)- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
j)- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
k)- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
l)- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
m) Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron,Deferasiroks)
n) TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
o) Majistral formül ihtiva eden reçeteler
p)Rituximab, abatasebt, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab,Tosilizumab,Sertolizumab

 

 

4.2. Mor ve turuncu reçeteler;
Eczane kotası Sıralı Tur 15.000,00 TL.
4.3. Periton Diyaliz çözeltileri reçeteleri;
Eczane kotası Sıralı Tur 4.500,00 TL.
4.4. Eritropoitein ve Darbepoetin preparatları
Eczane kotası Sıralı Tur 1.500,00 TL.

4.5. SHÇEK reçeteleri
Eczane kotası Sıralı Tur 2.000,00 TL

4.6. İşyeri hekimliği reçeteleri
Eczane kotası Üst limitli / Aylık 2.000,00 TL

4.7 Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
Eczane kotası Sıralı/Haftalık

4.8 Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki Yatan Hasta reçeteleri,
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 5.000,00 TL.

4.9 Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 3.000,00 TL.

4.10 Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 1000,00 TL.

4.11 Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
Eczane kotası Üst Limitli /Aylık 5.000,00 TL.

4.12 Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 1.000,00 TL.

4.13 Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 3.000,00 TL.

4.14 Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 500,00 TL.

4.15 Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 2000,00 TL.
4.16 TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar çerçevesinde düzenlenen reçeteler
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 10000,00 TL.

4.17 Majistral formül ihtiva eden reçeteler
Eczane kotası Üst Limitli / Aylık 6500,00 TL.

 


5. PROTOKOLÜN FESHİ
5.1. Taraflar 1 (Bir) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunarak, protokolü fesih edebilirler. Eczanenin fesih talebinde bulunması durumunda ise, bu protokolün 3.6’ncı maddesinde belirtilen esaslar uygulanır.
5.2. Eczacılık ile ilgili yürürlükteki mevzuata, deontoloji kurallarına ve iş bu 7 (Yedi) maddeden oluşan protokoldeki kurallara aykırı davranan eczane, dağıtım sırasından çıkartılır ve 6 (altı) ay süre boyunca sıralamaya alınmaz.
5.3. Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki ve Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki sözleşme feshini gerektiren şartların gerçekleşmesine neden olan yâda herhangi bir nedenle GEO Haysiyet Divanı tarafından hakkında meslekten men cezası uygulanan eczacı, sıralı dağıtımdan çıkarılır ve ceza süresinin bitimine kadar sıralı dağıtıma alınmaz.

5. YETKİLİ MAHKEME
6. Bu protokolden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Gaziantep Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK
Bu protokol 31.05.2017 tarihinde yürürlüğe girer. Yeni Protokol metni GEO tarafından yayımlanana dek bu protokol hükümleri geçerlidir.

Eczanenin Katılmak İstediği Sıralı Dağıtım:

 a)-Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
 b)- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
 c)- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
 ç)- Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
 d)- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
 e)- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
 f)- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,

 g)- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
 h)- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
 ı)- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
 i)- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
 j)- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
 k)- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
 l)- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
 m) Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron,Deferasiroks)
 n) TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
 o) Majistral formül ihtiva eden reçeteler
 p)Rituximab,Abatasebt,Tofasitinibsitrat,Kanakinumab,Tosilizumab,Sertolizumab

 

NÖBETÇİ ECZANELER ECZACI REHBERİ İLAÇ BİLGİ SORGULAMA ZORUNLU İLAÇ LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Copyright 2011 - 2016 ©
Bu site, en iyi Google Chrome tarayıcısı ile görüntülenmektedir.
Eflatunweb İnternet Hizmetleri - Web/Ios/Android